ΑΠΟΦ. 194/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων επικίνδυνων για πτώση & προληπτικού κλαδέματος άλλων επικίνδυνων για πρόκληση ατυχήματος σύμφωνα με την 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Απόφ. 194 6ΡΡ1Ω95-ΖΝΒ